โทรศัพท์/โทรสาร
หมายเลข 02 265 8050 ต่อ 5128, 02 273 9147
ทางไปรษณีย์
ส่งถึง คณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สบน.กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เว็บไซต์
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ศูนย์ 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
รับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ทั้งในเรื่องความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้าในการ ดำเนินงานความไม่โปรงใส่และไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงาน หรือให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผ่านทาง เวปไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ โทรศัพท์ผ่านทางหมายเลย (02) - 2658050 ต่อ 5105, 5127, 5128
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง
เพศ
*
 ชาย    หญิง
เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อผู้ร้องเรียน
*
 นาย    นาง    นางสาว
อาชีพ
ชื่อหน่วยงาน
*
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
*
โทรศัพท์
*
โทรศัพท์มือถือ
*
โทรสาร
E-mail
*
สถานที่ติดต่อ / แจ้งผล
*
 ที่อยู่
 
 โทรศัพท์
 
 โทรสาร
 
 E-mail address
รายละเอียดการร้องเรียน
*
ไฟล์แนบ (ไม่เกิน 5MB)