หนี้สาธารณะคงค้าง
ส.ค. 2561ก.ค. 2561มิ.ย. 2561พ.ค. 2561
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3)5,368,617.3905,251,290.1705,227,322.0805,202,092.040
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง4,439,180.1804,386,852.9604,362,884.8704,337,654.830
- หนี้ต่างประเทศ82,570.21080,042.29078,808.46094,484.480
 - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล36,851.04034,323.51034,416.99034,917.340
 - เงินกู้ให้กู้ต่อ45,719.17045,718.78044,391.47059,567.140
- หนี้ในประเทศ4,356,609.9704,306,810.6704,284,076.4104,243,170.350
 - เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้3,807,145.8203,760,993.4503,739,083.9803,713,150.970
 - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ355,472.000355,472.000356,853.000359,853.000
 - เงินกู้ให้กู้ต่อ134,769.830131,388.900129,183.110111,210.060
 - พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน0.0000.0000.0000.000
 - เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ0.0000.0000.0000.000
 - เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย0.0000.0000.0000.000
 - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ0.0000.0000.0000.000
 - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน4,133.3204,133.3204,133.3204,133.320
 - เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL99.00033.00033.00033.000
 - เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน54,990.00054,790.00054,790.00054,790.000
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ864,437.210864,437.210864,437.210864,437.210
- FIDF 1335,632.000335,632.000335,632.000335,632.000
- FIDF 3528,805.210528,805.210528,805.210528,805.210
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้65,000.0000.0000.0000.000
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ65,000.0000.0000.0000.000
- หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ0.0000.0000.0000.000
 - FIDF 10.0000.0000.0000.000
 - FIDF 30.0000.0000.0000.000
- หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ0.0000.0000.0000.000
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1+2.2)923,067.660922,685.640918,944.770907,969.040
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน414,684.550413,295.140413,323.290411,558.160
- หนี้ต่างประเทศ73,977.93074,584.48075,471.22075,851.490
- หนี้ในประเทศ340,706.620338,710.660337,852.070335,706.670
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน508,383.110509,390.500505,621.480496,410.880
- หนี้ต่างประเทศ99,232.020101,822.650101,844.410100,160.870
- หนี้ในประเทศ409,151.090407,567.850403,777.070396,250.010
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2)372,382.140375,133.920376,404.770378,871.310
3.1 หนี้ต่างประเทศ238.360268.140266.990267.530
3.2 หนี้ในประเทศ372,143.780374,865.780376,137.780378,603.780
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2)0.0000.0000.0000.000
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน0.0000.0000.0000.000
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน0.0000.0000.0000.000
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2)8,819.3008,818.6708,838.0108,756.180
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน0.0000.0000.0000.000
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน8,819.3008,818.6708,838.0108,756.180
รวม 6,672,886.4906,557,928.4006,531,509.6306,497,688.570
Debt : GDP 41.32040.88041.01041.010
ประมาณการ GDP 16,150,535.00016,038,441.00015,926,347.00015,844,219.000
อัตราแลกเปลี่ยน 32.91933.48533.32832.191