สาระสำคัญ : 
กฎหมายต่าง ๆ
โพล
ให้คะแนนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สบน.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
พอใช้
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เข้าชมปีงบประมาณ 2557
119
ผู้เข้าชมปีงบประมาณ 2558
96
ผู้เข้าชมปีงบประมาณ 2559
2,502
ผู้เข้าชมปีงบประมาณ 2560
4,552
ผู้เข้าชมปีงบประมาณ 2561
1,282
ผู้เข้าชมปีงบประมาณ 2562
2,147
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02 265 8050 ต่อ 5102, 5128 Email:pdmomail@pdmo.go.th